LKS Kobylanka - strona nieoficjalna

Strona klubowa

  •        

Logowanie

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Ostatnie spotkanie

ULKS WICHER Mogilno 1:5 LKS Kobylanka
2018-05-20, 17:00:00
    relacja »
oceny zawodników »

Losowa galeria

LKS Kobylanka II-KS Bobowa[2011-09-25]
Ładowanie...

Wyniki

Ostatnia kolejka 25
GKS MOSZCZANKA Moszczenica 7:1 LKS BIAŁA Brunary
LKS KRÓLOVIA Królowa Górna 2:0 ULKS WICHER Mogilno
KS PODHALANIN Biecz 1:3 LKS SOKÓŁ Staszkówka
KS Ropa 2:2 LKS OGIEŃ Sękowa
LKS Kobylanka 5:0 LKS NAFTA Kryg
LKS Łużna 2:2 LKS Zagórzany
LKS Uście Gorlickie 2:1 LKS Wójtowa

Mini-Chat

Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.

Aktualności

Nastąpiły zmiany w regulaminie rozgrywek OZPN

  • autor: maciekmika, 2012-07-10 14:12

Wraz ze zbliżającym się wielkimi krokami, startem nowego sezonu rozgrywkowego,zmienia się nieznacznie regulamin rozgrywek prowadzonych przez OZPN Nowy Sącz.. Poniżej znajdziecie obowiązujący od nowego sezonu pełen regulamin.

Regulamin rozgrywek prowadzonych przez OZPN Nowy Sącz:

1. Odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym ponoszą członkowie Polskiego Związku Piłki Nożnej, zawodnicy, trenerzy, instruktorzy, sędziowie piłkarscy, członkowie sztabu medycznego, menedżerowie ds. piłkarzy, licencjonowani organizatorzy imprez piłkarskich, obserwatorzy, delegaci, oraz działacze piłkarscy.

2. O ile przepis szczególny tak stanowi, odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym ponoszą również kibice.

3. Kluby ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia dyscyplinarne swoich zawodników, trenerów, instruktorów, członków sztabu medycznego, działaczy piłkarskich oraz kibiców.

4. Zapłata kary pieniężnej następuje w terminie 30 dni od uprawomocnienia się orzeczenia.

5. Karę pieniężną można orzec jedynie wobec pełnoletnich osób fizycznych.

6. Kluby odpowiadają solidarnie i subsydiarnie za kary pieniężne, nałożone na ich zawodników, trenerów, działaczy, instruktorów, członków sztabu medycznego oraz innych osób pełniących swoje funkcje z danym meczem lub menedżerów ds. piłkarzy, działających w imieniu klubu lub na jego rzecz.

7.W przypadku dyskwalifikacji czasowej zawodnika, nie może on uczestniczyć w żadnych zawodach piłkarskich oraz pełnić jakichkolwiek funkcji związanej z działalnością w piłce nożnej.

8. W przypadku, jeżeli karę dyskwalifikacji orzeczono jako zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów, górna granica tej kary wynosi 10 meczów.

9. W przypadku orzeczenia czasowej kary dyskwalifikacji, wymierza się ją w tygodniach, miesiącach lub latach, przy czym jeżeli orzeczono ją wobec zawodnika w wymiarze nie wyższym niż 6 miesięcy, do okresu jej wykonywania nie wlicza się okresu przerwy pomiędzy rundami sezonu rozgrywkowego, w którym rozpoczęto jej wykonywanie.

10. Górna granica kary dyskwalifikacji, orzeczona w latach nie może przekraczać 10 lat.

11. Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy czym wykonanie kary może również nastąpić:

- w innym zespole klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół, w którym zawodnikowi wymierzono tę karę,

- w innym klubie, niż klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu rozgrywkowego zmienił przynależność klubową.

12. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych edycjach rozgrywek, przy czym zapisy pkt 11 niniejszych wytycznych stosuje się odpowiednio.

13. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi napomnieniami (żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym; w takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.

14. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów, za przewinienie popełnione w danych rozgrywkach pucharowych, wykonuje się w danych rozgrywkach pucharowych. Organ dyscyplinarny może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy rozgrywkowej, w których klub aktualnie występuje.

15.Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów za przewinienie popełnione w rozgrywkach pucharowych, nie wykonaną w edycji rozgrywek pucharowych, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych edycjach rozgrywek.

16. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi napomnieniami (żółtymi kartkami) nie nastąpiło w edycji pucharów, w której popełniono przewinienie dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnej edycji pucharów; w takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej opłaty za żółte kartki.

17. Kara weryfikacji zawodów jako walkower oznacza weryfikację wyniku meczu na 0:3 na niekorzyść ukaranego klubu. Jeżeli różnica goli na koniec meczu jest równa bądź wyższa niż 3 na niekorzyść ukaranego klubu, wówczas utrzymywany jest w mocy rzeczywisty wynik meczu.

18. Kara zakazu wyjazdu/wyjazdów zorganizowanych grup kibiców na mecze piłkarskie może być orzeczona w wymiarze od 1 do 5 meczów lub w wymiarze czasowym do 1 roku. Organ dyscyplinarny może wskazać mecz lub mecze, na których orzeczona kara ma być wykonana.

19. Organ dyscyplinarny może orzec karę za przewinienie związane z grą w przypadku, jeżeli zawodnik dopuścił się szczególnie ciężkiego czynu podlegającego karze wykluczenia z gry (czerwona kartka), który nie został dostrzeżony przez sędziego.

20. Podstawą rozstrzygnięcia organu dyscyplinarnego w sprawach dyscyplinarnych w tym udzielonych napomnień żk, czy tez wykluczeń za czk może być pisemne sprawozdanie obserwatora lub delegata, zapis wideo z przebiegu meczu lub załącznik do sprawozdania sędziego podpisany przez upoważnione osoby (kierowników i kapitanów obu drużyn).

21. Po złożeniu przez zawodnika wniosku o zmianę barw klubowych, w tym wniosku o rozwiązanie kontraktu o profesjonalne uprawianie piłki nożnej odpowiadającego właściwym przepisom, zawodnik ten nie może zostać ukarany za popełnione przewinienie dyscyplinarne przez zarząd klubu. W takim przypadku postępowanie dyscyplinarne prowadzi właściwy organ dyscyplinarny na wniosek klubu.

22. Jeżeli co najmniej 5 zawodników jednej drużyny otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwona kartka) w jednym meczu, klub ukaranych zawodników podlega karze pieniężnej.

23. Zawodnik, który w czasiezawodów mistrzowskich otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarany:

1) przy trzecim ostrzeżeniu – karą pieniężną

2) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

3) przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną

4) przy ósmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

5) przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną ,

6) przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów

7) przy każdym kolejnym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji wymiarze 1 meczu oraz karą pieniężną .

24. Zawodnik, który w czasie rozgrywek pucharowych otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostanie automatycznie ukarany:

1) przy drugim ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,

2) przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,

3) przy siódmym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów oraz karą pieniężną

25. Jeżeli osoba, uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego, to stosuje się wobec niej odpowiednio przepisy dotyczące wykluczenia zawodnika w wyniku samoistnej czerwonej kartki.

26. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia, udzielone napomnienia (żółte kartki) oraz wykluczenia (czerwone kartki) wlicza się do rejestru napomnień i wykluczeń zawodnika.

27. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, uwzględnia się przy odbywaniu kary dyskwalifikacji za przewinienia związane z grą.

28.Za używanie w związku z zawodami piłkarskimi słów wulgarnych lub uznanych powszechnie za obraźliwe wymierza się karę pieniężną.

29. Kto czyni przygotowania, usiłuje udzielić, udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów piłkarskich podlega:

a) karze pieniężnej ,

b) karze dyskwalifikacji czasowej w wymiarze nie niższym niż 6 miesięcy,

c) wykluczeniu z PZPN

30. Karom opisanym w pkt 28 podlega również ten kto czyni przygotowania, usiłuje przyjąć lub przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę w zamian za nieuczciwe zachowanie, mogące mieć wpływ na wynik zawodów piłkarskich.

31. Za opisane w 28 i 29 postępowania osób fizycznych, kluby podlegają:

a) karze pieniężnej,

b) weryfikacji zawodów jako walkower,

c) anulowaniu wyniku meczu,

d) zawieszeniu lub pozbawieniu licencji,

e) przeniesieniu zespołu do niższej klasy rozgrywkowej,

f) pozbawieniu tytułu Mistrza Polski, Wicemistrza Polski lub Zdobywcy Pucharu Polski, Pucharu Ligi lub Super pucharu

g) wykluczeniu z PZPN.

32. Każdy zawodnik musi być zgłoszony w Ekstranecie od 7 lat, a karta opłacona na konto PZPN po uzyskaniu przez zawodnika lat 16.

33. Karta EKSTRANETOWA zawodnika jestKartą identyfikacyjną, lecz w przypadku jakichkolwiek niejasności zawodnik musi okazać drugi aktualny dokument tożsamości na żądanie sędziego.

34. Zgłoszenia zawodników do uprawnienia należydokonaćna 10 dni przed rozpoczęciem zawodów , osobno dla każdej klasy rozgrywkowej – zgłoszenia można składać na przekazanych państwu drukach „ Lista pomocnicza do uprawnienia zawodników”.

35. Zmiana barw zawodników w tym okienku można dokonać do 1 lipca do dnia 31 sierpnia ( zawodnik poniżej 16 lat do dnia 30 września ) – dokonana będzie po opłaceniu na bieżąco opłaty transferowej (gotówką na Ra gotówkowy lub kp )

36.Zawodnik młodzieżowy to w obecnym sezonie zawodnik urodzony w 1992r.

37.Badania lekarskie w dalszym ciągu obowiązują przez okres 6 miesięcy, w orlikach maksymalnie do 3 miesięcy.W wystawionym zaświadczeniu lekarskim muszą się znaleźć takie dane jak: imię i nazwisko zawodnika, data urodzenia, PESEL, data badania, pieczątka, oraz podpis lekarza.

38.Na każdych zawodach musi być służba medyczna tj.: lekarz, pielęgniarka lub ratownik. Funkcji tej nie może sprawować czynny zawodnik uczestniczący w zawodach – brak opieki medycznej będzie karany przez WD.

39.Każde zawody jako trener musi pełnić osoba pełnoletnia posiadająca licencję na prowadzenie drużyn wydaną przez MZPN – brak licencji będzie skutkowało karą finansową oraz walkowerami.

40. Sobota – niedziela oraz środa ustalone w terminarzach traktowane są jako jeden termin rozgrywkowy. W wyjątkowych przypadkach za zgodą klubów zawody mogą zostać rozegrane jeden dzień przed lubpo jednym dniu po tym terminie. Zawody w dniach roboczych nie mogą rozpocząć się wcześniej niż o godzinie 15.00.

41.Zawodnik ukarany dyskwalifikacją np. za 4 żk – wystąpił w meczu, mecz będzie zweryfikowany jako walkower, ale zawodnik i tak musi odbyć karę. Podobnie z zawodnikami, którzy nie opłacili kary pieniężnej np. za 3 żk itp.

42.W związku z prowadzeniem dyscypliny w systemie EKSTRANET wpłaty dokonywane za żk na konto związku muszą być najpóźniej przesłane faksem do 24 godzin - najpóźniej w poniedziałek po zawodach

43.Wszelkie protesty oraz zmiany terminów zawodów będą rozpatrywane jedynie po przedłożeniu dokumentu oopłaceniu opłaty zgodnie z Uchwałą Zarządu MZPN z dnia 1 lipca 2011 i zwróceniu się do WG na piśmie z powiadomieniem przeciwnika.

44.W dalszym ciągu Zarząd OZPN Nowy Sącz utrzymał konfrontacje zawodników przed każdymi zawodami od klasy okręgowej po najniższe klasymłodzieżowe , z tym,iż na zawodach od młodzika w dół musi być obecny podczas konfrontacji pełnoletni opiekun.

45.W dalszym ciągu obowiązuje Uchwała Zarządu OZPN nr 22 dotycząca posiadania przez osoby przebywające na ławce zawodników rezerwowych czytelnych identyfikatorów – dotyczy klasy A i Okręgowej.

46.Od tego sezonu wprowadza się walkę z wulgaryzmem. Polegać ona będzie na kierowaniu spraw za otrzymane żk do dyscypliny w celu nałożenia kar finansowych . Karom tym zgodnie z Uchwałą nr 10 Zarządu MZPN podlegać będą tak zawodnicy, jak też trenerzy oraz działacze.

47.Wszelkie komunikaty oraz zarządzenia dotyczące rozgrywek ukazywać się będą na stronie OZPNWWW.nsozpn.pl oraz wysyłane będą do klubów jedynie na podanego przez klub aktualnego maila.

48.Ilość obserwacji zostaje utrzymana na tym samympoziomie co w roku poprzednim, lecz w Regulaminie Rozgrywek opracowanym przez MZPN Kraków nie ma limitów obserwacji, dlatego też jeżeli będzie mecz tzw. „ podwyższonego ryzyka” to może być wyznaczona dodatkowa obserwacja.

49.Sprawy sporne między klubami dotyczące m.in. ekwiwalentu za wyszkolenie zawodnika pomiędzy klubami od klasy okręgowej do klas młodzieżowych z terenu działania całego OZPN Nowy Sącz będą rozpatrywane przez WG OZPN Nowy Sącz.

50.Wszelkie zaległości finansowe klubów na rzecz tut. OZPN musza być uregulowane do dnia 20 lipca br. pod groźbą nie uwzględnienia drużyn w rozgrywkach rundy jesiennej.

51.Każdy klub do dnia 25 lipca br. zobowiązany jest do ustalenia terminu przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia z przepisów gry w piłkę nożną z Przewodniczącym KS OZPN. Jeżeli klub nie ustali terminu szkolenia to KS wspólnie z WG narzuci klubowi termin obowiązkowego szkolenia.


  • Komentarzy [1]
  • czytano: [590]
 

autor: ~qsza 2012-07-12 00:50:46

avatar I gdzie są przedstawione te zmiany?? Tu jest cały regulamin..


Musisz się zalogować, aby dodawać komentarze.

Reklama

Reklama

Statystyki drużyny

Kalendarium

21

10-2018

niedziela

22

10-2018

pon.

23

10-2018

wtorek

24

10-2018

środa

25

10-2018

czwartek

26

10-2018

piątek

27

10-2018

sobota

Ankiety

Jak zakończy się najbliższy mecz z LKS Łużna?


Jaki będzie zbliżający się sezon w wykonaniu LKS Kobylanki?


Na którym miejscu sezon zakończy LKS Kobylanka?

Pogoda


Aby widget pogoda funkcjonował poprawnie, należy wypełnić dane w panelu administracyjnym.

Transfery:

Przyszli:

Ireneusz Gryboś - grający trener (Huragan Skawica)

Arkadiusz Dobek (wznowił treningi)

Paweł Padoł (Ogień Sękowa)

Przemysław Piecuch (Ogień Sękowa)

Marek Jamro (wznowił treningi)

Kamil Moskal (Ogień Sękowa)

Odeszli:

Mateusz Żmigrodzki (Glinik Gorlice)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znajdź nas na Facebooku

 

 

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 141, wczoraj: 360
ogółem: 2 063 526

statystyki szczegółowe